Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Deutsch 1

  • - - - 2933391000 80: Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ)
  • - - - 2933392000 80: 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη
  • - - - 2933392500 80: 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ
  • - - - 2933393500 80: Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο
  • - - - 2933394000 80: 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος
  • - - - 2933394500 80: 3,5-Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη
  • - - - 2933395000 80: Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO)
  • - - - 2933395500 80: 4-Μεθυλοπυριδίνη
  • - - - 2933399900 80 (47/0) : Άλλα