Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Deutsch 1

  • - - - 2933691000 80: Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη)
  • - - - 2933694000 80: Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη). 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη
  • - - - 2933698000 80 (13/0) : Άλλα