Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Polski 1

  • - - - 2920901010 80: θειϊκό διαιθύλιο (CAS RN 64-67-5)
  • - - - 2920901020 80: Δικαρβονικό διάλλυλο και 2,2'-οξυδιαιθύλο (CAS RN 142-22-3)
  • - - - 2920901040 80: Διμεθυλο-ανθρακικό (CAS RN 616-38-6)
  • - - - 2920901050 80: Διανθρακικό δι-τερτ-βουτύλιο (CAS RN 24424-99-5)
  • - - - 2920901060 80: Ανθρακικό μεθυλο-2,4-δι-τριτ. βουτυλο-5-νιτροφαινύλιο (CAS RN 873055-55-1)
  • - - - 2920901070 80: Θειικός διμεθυλεστέρας (CAS RN 77-78-1)
  • - - - 2920901080 80: 2-[2-(2-δεκατρυλοξυαιθοξυ]αιθοξυ]αιθυλο θειικό νάτριο (CAS RN 25446-78-0), σε μορφή υγρής πάστας, με περιεκτικότητα κατά βάρος σε νερό τουλάχιστον 62 %, αλλά όχι περισσότερο από 65 %
  • - - - 2920901090 80: Άλλα