Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V.