Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW.

  • - - - - 8411228010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8411228020 80: Που προορίζονται να ενσωματωθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα
  • - - - - 8411228090 80: Άλλες