Αναπαραγωγής καθαρής φυλής / Βοοειδή ζωντανά.

* Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε oδηγία 2009/157/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 323 της 10.12.2009, σ. 1)· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 133/2008 της Επιτροπής (EE L 41 της 15.2.2008, σ. 11)· oδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 178 της 12.7.1994, σ. 66)· απόφαση 96/510/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 210 της 20.8.1996, σ. 53)].

  • - - - 0102211000 80: Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)
  • - - - 0102213000 80: Αγελάδες
  • - - - 0102219000 80: Άλλα