Σε κόκκους καθορισμένης μορφής.

  • - - - 7225110011 10: Πάχους που υπερβαίνει τα 0,16 mm
  • - - - - 7225110011 80: με μέγιστη απώλεια στον πυρήνα όχι μεγαλύτερη από 0,9 W/kg,
  • - - - - 7225110015 80: με μέγιστη απώλεια στον πυρήνα μεγαλύτερη από 0,9 W/kg αλλά όχι μεγαλύτερη από 1,05 W/kg
  • - - - - 7225110019 80: με μέγιστη απώλεια στον πυρήνα μεγαλύτερη από 1,05 W/kg
  • - - - 7225110090 80: Άλλα