Άλλα / Άλλες / Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις.

Čeština 2 Deutsch 16 English 5 Español 5 Slovenščina 1

 • - - - - 2934999010 80: Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)
 • - - - - 2934999011 80: 3-{1,4-διοξασπειρο[4.5]δεκ-8-υλ[(τρανσ-4-μεθυλοκυκλoεξύλιο)καρβονυλ]αμινο}-5-ιωδιοθειοφαίνιο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 1026785-65-8)
 • - - - - 2934999012 80: Dimethomorph (ISO) (CAS RN 110488-70-5)
 • - - - - 2934999013 80: Buprofezin (ISO) καθαρότητας τουλάχιστον 98,5 % κατά βάρος (CAS RN 953030-84-7)
 • - - - - 2934999015 80: Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)
 • - - - - 2934999016 80: Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
 • - - - - 2934999019 80: 2-[4-(Διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπιν-11-υλο)πιπεραζίν-1-υλο] αιθανόλη (CAS RN 329216-67-3)
 • - - - - 2934999020 80: Θειοφαίνιο (CAS RN 110-02-1)
 • - - - - 2934999021 80: ακεσουλφαμικού καλίου [άλας καλίου του 6-μεθυλ- 1,2,3- οξαθειαζιν- 4(3H) -ονο- 2,2-διοξειδίου· CAS RN 55589-62-3]
 • - - - - 2934999023 80: Βρωμυκοναζόλη (ISO) με καθαρότητα κατά βάρος 96 % ή περισσότερο (CAS RN 116255-48-2)
 • - - - - 2934999024 80: Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3)  καθαρότητας τουλάχιστον 95 %
 • - - - - 2934999025 80: 2,4-Διαιθυλο-9H-θειοξανθενόνη-9 (CAS RN 82799-44-8)
 • - - - - 2934999026 80: 4-Οξείδιο της 4-μεθυλομορφολίνης σε υδατικό διάλυμα (CAS RN 7529-22-8)
 • - - - - 2934999027 80: 2-(4-Υδροξυφαινυλο)-1-βενζοθειοφαιν-6-όλη (CAS RN 63676-22-2)
 • - - - - 2934999028 80: Διϋδροχλωρική 11-πιπεραζιν-υλο)διβενζo[b,f][1,4]θειαζεπίνη (CAS RN 111974-74-4)
 • - - - - 2934999030 80: Διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπινόνη-11(10H) (CAS RN 3159-07-7)
 • - - - - 2934999031 80: Δινάτριο άλας της 5′-διφωσφο-N-ακετυλογαλακτοζαμινο ουριδίνης (CAS RN 91183-98-1)
 • - - - - 2934999032 80: Τρινάτριο άλας του ουριδινο 5′-διφωσφογλυκουρονικού οξέος (CAS RN 63700-19-6)
 • - - - - 2934999034 80: 7-[4-(Διαιθυλαμινο)-2-αιθοξυφαινυλ]-7-(1-αιθυλ-2-μεθυλ-1H-ινδολ-3-υλ)φουρο[3,4-β]πυριδιν-5(7H)-όνη (CAS RN 69898-40-4)
 • - - - - 2934999036 80: Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) καθαρότητας κατά βάρος 95 % και άνω
 • - - - - 2934999037 80: 4-Προπαν-2-υλομορφολίνη (CAS RN 1004-14-4)
 • - - - - 2934999039 80: 4-(Οξιραν-2-υλομεθοξυ)-9H-καρβαζόλη (CAS RN 51997-51-4)
 • - - - - 2934999041 80: 11-[4-(2-Χλωρο-αιθυλο)-1-πιπεραζινυλο]διβενζο(b,f)(1,4)θειαζεπίνη (CAS RN 352232-17-8)
 • - - - - 2934999042 80: 1-(Μορφολινο-4-υλο)προπ-2-εν-1-όνη (CAS RN 5117-12-4)
 • - - - - 2934999044 80: Propiconazole (ISO) (CAS RN 60207-90-1) καθαρότητας κατά βάρος 92 % και άνω
 • - - - - 2934999045 80: Τρις(2,3-εποξυπροπυλο)-1,3,5-τριαζινανιοτριόνη (CAS RN 2451-62-9)
 • - - - - 2934999046 80: 4-μεθοξυ-5-(3-μορφολιν-4-υλο-προποξυ)-2-νιτρο-βενζονιτρίλιο (CAS RN 675126-26-8)
 • - - - - 2934999047 80: Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) για χρήση στην παραγωγή φυτοφαρμάκων
 • - - - - 2934999048 80: Προπανόλη-2 -- 2-μεθυλο-4-(4-μεθυλοπιπεραζιν-1-υλο)-10H-θειενο[2,3-b][1,5]βενζοδιαζεπίνη (1:2) διένυδρη, (CAS RN 864743-41-9)
 • - - - - 2934999049 80: Κυτιδίνη 5'-(όξινο φωσφορικό νάτριο) (CAS RN 6757-06-8)
 • - - - - 2934999050 80: Εξαφθοροφωσφορικό 10-[1,1'-διφαινυλ]-4-υλο-2-(1-μεθυλαιθυλ)-9-οξο-9H-θειοξανθένιο (CAS RN 591773-92-1)
 • - - - - 2934999051 80: Καναγλιφλοζίνη (INN) (CAS RN 928672-86-0)
 • - - - - 2934999052 80: Epoxiconazole (εποξυκοναζόλη) (ISO) (CAS RN 133855-98-8)
 • - - - - 2934999053 80: 4-μεθοξυ-3-(3-μορφολιν-4-υλ-προποξυ)-βενζονιτρίλιο (CAS RN 675126-28-0)
 • - - - - 2934999054 80: 2-βενζυλο-2-διμεθυλαμινο-4'-μορφολινοβουτυροφαινόνη (CAS RN 119313-12-1)
 • - - - - 2934999056 80: 1-[5-(2,6-διφθοροφαινυλο)-4,5-διυδρο-1,2-οξαζολο-3-υλ]αιθανόνη (CAS RN 1173693-36-1)
 • - - - - 2934999057 80: (6R,7R)-7-Αμιν-8-οξο-3-(1-προπενυλο)-5-θεια-1 αζαδικυκλο [4.2.0]οκτο -2 -ενο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 120709-09-3)
 • - - - - 2934999058 80: Διµεθεναµίδιο-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)
 • - - - - 2934999060 80: Υδροχλωρικό DL-ομοκυστεΐνη-θειολακτόνη (CAS RN 6038-19-3)
 • - - - - 2934999066 80: 1,1-Διοξείδιο του τετραυδρoθειοφαίνιου (CAS RN 126-33-0)
 • - - - - 2934999072 80: 1-[3-(5-Νιτρο-2-φουρυλο)αλλυλιδεναμινο]ιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη (CAS RN 1672-88-4)
 • - - - - 2934999074 80: 2-Iσοπροπυλοθειοξανθόνη (CAS RN 5495-84-1)
 • - - - - 2934999075 80: 4-οξικό (4R-cis)-1,1-διμεθυλαιθυλο-6-[2[2-(4-φθοροφαινυλ)-5-(1-ισοπροπυλο)-3-φαινυλο-4-[(φαινυλαμινο)καρβονυλο]-1H-πυρρολ-1-υλ]αιθυλο]-2,2-διμεθυλο-1,3-διοξάνιο (CAS RN 125971-95-1)
 • - - - - 2934999076 80: 2,5-θειοφαινεδιυλοδις(5-τερτ-βουτυλο-1,3-βενζοξαζόλιο) (CAS RN 7128-64-5)
 • - - - - 2934999079 80: θειοφαιν-2-αιθανόλη (CAS RN 5402-55-1)
 • - - - - 2934999083 80: Φλουμιοξαζίνη (ISO) (CAS RN 103361-09-7) με καθαρότητα κατά βάρος 96 % ή περισσότερο
 • - - - - 2934999084 80: Ετοξαζόλη (ISO) (CAS RN 153233-91-1) με καθαρότητα κατά βάρος 94,8 % ή περισσότερο
 • - - - - 2934999086 80: Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)
 • - - - - 2934999087 80: 2,2'-(1,4-Φαινυλενο)-δις(4H-3,1-βενζοξαζινόνη-4) (CAS RN 18600-59-4)
 • - - - - 2934999090 80: Άλλες