Άλλα / Με βάση πολυεστέρες / Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού.

Deutsch 4

  • - - - 3208109010 80: Αντιανακλαστικό επίχρισμα, αποτελούμενο από εστερικό πολυμερές που έχει τροποποιηθεί με χρωμοφόρο ομάδα, σε μορφή διαλύματος 2-μεθοξυ-προπανόλης-1 ή οξικού 2-μεθοξυ-1-μεθυλ-αιθυλίου ή 2-υδροξυ-ισοβουτυρικού μεθυλίου, με μέγιστη περιεκτικότητα σε πολυμερές 10 % κατά βάρος
  • - - - 3208109090 80: Άλλα