Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά.

Nederlands 4

  • - - - 3204160030 80: Παρασκευάσματα με βάση χρωστική ύλη ReactiveBlack 5 (CAS RN 17095-24-8) κατά βάρος περιεκτικότητας 60 % έως και 75 % και τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: - χρωστική ύλη Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), - δινάτριο άλας 4-αμινο-3-[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο] φαινυλ]αζω]-,1-ναφθαλινοσουλφονικού οξέος (CAS RN 250688-43-8), ή - άλας του μετά νατρίου 3,5-διαμινο-4-[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο]φαινυλ]αζω]-2-[[2-σουλφο-4-[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυ]φαινυλ]αζοβενζοϊκού οξέος (CAS RN 906532-68-1)
  • - - - 3204160090 80: Άλλες