Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά.

  • - - - 3204160030 80: Παρασκευάσματα με βάση χρωστική ύλη ReactiveBlack 5|(CAS|RN|17095-24-8) κατά βάρος περιεκτικότητας 60|% έως και 75|% και τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: -|χρωστική ύλη Reactive Yellow 201|(CAS|RN|27624-67-5), -|δινάτριο άλας 4-αμινο-3-[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο] φαινυλ]αζω]-,1-ναφθαλινοσουλφονικού οξέος (CAS|RN|250688-43-8), ή -|άλας του μετά νατρίου 3,5-διαμινο-4-[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο]φαινυλ]αζω]-2-[[2-σουλφο-4-[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυ]φαινυλ]αζοβενζοϊκού οξέος (CAS|RN|906532-68-1)
  • - - - 3204160090 80: Άλλες