Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα.

  • - - 2201101100 10 (0/1) : Φυσικά μεταλλικά νερά
  • - - - 2201101100 80: Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO@2)
  • - - - 2201101900 80: Άλλα
  • - - 2201109000 80: Άλλα