Άλλα / Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - - 2914698010 80: 2-Αιθυλανθρακινόνη (CAS RN 84-51-5)
  • - - - - 2914698020 80: 2-Πεντυλανθρακινόνη (CAS RN 13936-21-5)
  • - - - - 2914698030 80: 1,4-Διυδροξυανθρακινόνη (CAS RN 81-64-1)
  • - - - - 2914698040 80: π-Βενζοκινόνη (CAS RN 106-51-4)
  • - - - - 2914698050 80: Μάζα αντίδρασης της 2-(1,2-διμεθυλοπροπυλο)ανθρακινόνης (CAS RN 68892-28-4) και της 2-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)ανθρακινόνης (CAS RN 32588-54-8)
  • - - - - 2914698090 80: Άλλες