Βενζόλιο (βενζένιο) / Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά.

  • - - 2707100010 80: Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
  • - - 2707100090 80: Που προορίζονται για άλλες χρήσεις