Πολυανθρακικά άλατα / Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 22 Italiano 5 Nederlands 6 Svenska 6

  • - - 3907400025 80: Μείγμα πολυμερών από πολυανθρακικό και πολυ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πολυανθρακικό 98,5 % GHΤκαι άνω, υπό μορφή σφαιριδίων ή κόκκων, με φωτοδιαπερατότητα 88,5 % και άνω, η οποία έχει μετρηθεί με τη χρήση ενός δοκιμαστικού δείγματος πάχους 4,0 mm σε μήκος κύματος λ = 400 nm (κατά ISO13468-2)
  • - - 3907400035 80: α-Φαινοξυκαρβονυλο-ω-φαινοξυπολυ[οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλένιο) ισοπροπυλιδένιο(3,5-διβρωμο-1,4-φαινυλένιο)οξυκαρβονυλο](CAS RN 94334-64-2)
  • - - 3907400070 80: Πολυανθρακικό πολυμερές φωσγένιου και δισφαινόλης Α: - με κατά βάρος περιεκτικότητα 12 % και άνω, το πολύ όμως 26 %, σε συμπολυμερές χλωριούχου ισοφθαλουλίου, χλωριούχου τερεφθαλουλίου και ρεσορκινόλης, - με περιβλήματα π-κουμυλοφαινόλης και - με σταθμικό μέσο μοριακό βάρος (Mw) 29 900 και άνω, το πολύ όμως 31 900
  • - - 3907400080 80: Πολυανθρακικό πολυμερές χλωριούχου ανθρακικού, 4,4'-(1-μεθυλαιθυλιδενο)δις[2,6διβρωμοφαινόλη και -4,4'-(1-μεθυλαιθυλιδενο)δις[φαινόλη] με περιβλήματα 4-(1-μεθυλ-1-φαινυλαιθυλ)φαινόλης
  • - - 3907400090 80: Άλλα