Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις κλάσεις 8470 μέχρι 8472.

  • - - 8473502000 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
  • - - 8473508000 80: Άλλα