Μέρη και εξαρτήματα / Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα.

Deutsch 4 Français 1 Lietuvių 1

  • - - 9015900010 80: Μέρη για όργανα μετεωρολογίας και τηλέμετρα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 9015900090 80: Άλλα