Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα).

Deutsch 1 Français 3 Nederlands 1