ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • 4001000000 80 (6/0) : Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
 • 4002000000 80 (19/0) : Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της κλάσης|4001|με προϊόντα της κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
 • 4003000000 80: Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
 • 4004000000 80: Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους
 • 4005000000 80 (5/0) : Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
 • 4006000000 80 (2/0) : Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο
 • 4007000000 80 (2/0) : Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ
 • 4008000000 80 (6/0) : Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο
 • 4009000000 80 (12/0) : Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)
 • 4010000000 80 (12/0) : Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο
 • 4011000000 80 (8/0) : Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ
 • 4012000000 80 (7/0) : Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ
 • 4013000000 80 (3/0) : Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ
 • 4014000000 80 (2/0) : Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ
 • 4015000000 80 (4/0) : Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση
 • 4016000000 80 (8/0) : Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο
 • 4017000000 80: Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο