Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες).

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 4009110000 10: Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες
 • - - 4009110000 80: Χωρίς εξαρτήματα
 • - - 4009120000 80 (2/0) : Με εξαρτήματα
 • - 4009210000 10: Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο
 • - - 4009210000 80: Χωρίς εξαρτήματα
 • - - 4009220000 80 (2/0) : Με εξαρτήματα
 • - 4009310000 10: Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες
 • - - 4009310000 80: Χωρίς εξαρτήματα
 • - - 4009320000 80 (2/0) : Με εξαρτήματα
 • - 4009410000 10: Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες
 • - - 4009410000 80: Χωρίς εξαρτήματα
 • - - 4009420000 80 (3/0) : Με εξαρτήματα