Άλλα / Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα.

  • - - - 2925192000 80: 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Οκταβρωμο-Ν,Ν′-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο. Ν,Ν′-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο)
  • - - - 2925199500 80 (4/0) : Άλλα