Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 %.

Deutsch 1

Προϊόν σε υγρή μορφή, χρώματος κίτρινου το…

Προϊόν σε υγρή μορφή, χρώματος κίτρινου το οποίο αποστάζει κατ΄όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250°C με τη μέθοδο ASTM D86.

Σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερόμενου, το προϊόν προορίζεται για χρήση σε γεωργικά μηχανήματα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ