Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %.

  • - - - - 2710201721 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,05 %
  • - - - - - 2710201721 20: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος άνω του 20% σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή από ένα μείγμα μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - - 2710201721 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
  • - - - - - - 2710201729 80: Άλλα
  • - - - - - 2710201730 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή από ένα μείγμα μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - 2710201790 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,05 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %