Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα).

  • - - - 4106221000 80: Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα
  • - - - 4106229000 80: Άλλα