Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 4302110000 10: Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί
  • - - 4302110000 80: Βιζόν
  • - - 4302190000 80 (9/0) : Άλλα
  • - 4302200000 80: Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί
  • - 4302300000 80 (7/0) : Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί