Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.

 • - - - 9002110010 80: Ρυθμιζόμενος αντικειμενικός φακός με εστιακή απόσταση 90 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm, που αποτελείται από 4 μέχρι 8 φακούς από γυαλί ή από μεθακρυλικό, με διάμετρο 120 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180  mm, οι οποίοι έχουν επικαλυφθεί στη μια τουλάχιστον πλευρά με στρώμα από φθοριούχο μαγνήσιο, που προορίζονται για την κατασκευή συσκευών τηλεπροβολής
 • - - - 9002110015 80: Υπέρυθρος φακός με μηχανοκίνητη προσαρμογή εστίασης, - που χρησιμοποιεί μήκη κύματος 3 μm και άνω, το πολύ όμως 5 μm, - που παρέχει ευκρινή εικόνα από 50 m έως το άπειρο, - με μεγέθη οπτικών πεδίων 3° x 2,25° και 9° x 6,75° - βάρους το πολύ 230 g, - μήκους το πολύ 88 mm, - διαμέτρου το πολύ 46 mm, - μη θερμοποιημένος, για χρήση στην κατασκευή, συσκευών εικονοληψίας θερμικής απεικόνισης, υπέρυθρων διοπτρών με δύο οπτικά πεδία, σκοπεύτρων όπλων
 • - - - 9002110020 80: Φακοί • μέγιστων διαστάσεων 80 mm x 55 mm x 50 mm, • με ανάλυση 160 γραμμών/mmή ανώτερη και • με λόγο μεγέθυνσης 1 προς18, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση
 • - - - 9002110025 80: Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από - φακό μονοκρυσταλλικού πυριτίου διαμέτρου 84 mm (± 0,1 mm) και - φακό μονοκρυσταλλικού γερμανίου διαμέτρου 62 mm (± 0,05 mm) συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης
 • - - - 9002110035 80: Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από - φακό πυριτίου διαμέτρου 29 mm (± 0,05 mm) και - φακό μονοκρυσταλλικού φθοριούχου ασβεστίου διαμέτρου 26 mm (± 0,05 mm), συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης
 • - - - 9002110040 80: Φακοί • μέγιστων διαστάσεων 125 mm x 65 mm x 65 mm, • με ανάλυση 125 γραμμών/mmή ανώτερη και • με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 16, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση
 • - - - 9002110045 80: Οπτική μονάδα υπερύθρου  - με φακό πυριτίου διαμέτρου 62 mm (± 0,05 mm), - τοποθετημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης
 • - - - 9002110050 80: Φακός αντικειμενικός: - με εστιακή απόσταση 25 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 mm, - που αποτελείται από φακούς από γυαλί ή από πλαστική ύλη, με διάμετρο 60 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 190 mm
 • - - - 9002110055 80: Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από - φακό γερμανίου διαμέτρου 11 mm (± 0,05 mm), - φακό μονοκρυσταλλικού φθοριούχου ασβεστίου διαμέτρου 14 mm (± 0,05 mm) και - φακό πυριτίου διαμέτρου 17 mm (± 0,05 mm), συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης
 • - - - 9002110065 80: Οπτική μονάδα υπερύθρου - με φακό πυριτίου διαμέτρου 26 mm (± 0,1 mm), - τοποθετημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης
 • - - - 9002110075 80: Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από - φακό γερμανίου διαμέτρου 19 mm (± 0,05 mm), - φακό μονοκρυσταλλικού φθοριούχου ασβεστίου διαμέτρου 18 mm (± 0,05 mm), - φακό γερμανίου διαμέτρου 20,6 mm (± 0,05 mm), συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης
 • - - - 9002110085 80: Συγκρότημα φακών με: - οριζόντιο οπτικό πεδίο 50 deg έως και 200 deg, - εστιακή απόσταση 1,16 mm έως και 5,45 mm, - σχετικό εύρος ανοίγματος F/2.0 έως και F/2.6, και - διάμετρο 5 mm έως και 18,5 mm για χρήση στην παραγωγή εικονοληπτικών μηχανών αυτοκινήτων CMOS
 • - - - 9002110090 80 (0/2) : Άλλοι