ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • 8101000000 80 (6/0) : Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8102000000 80 (7/0) : Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8103000000 80 (3/0) : Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8104000000 80 (6/0) : Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8105000000 80 (3/0) : Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8106000000 80 (2/0) : Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8107000000 80 (3/0) : Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8108000000 80 (3/0) : Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8109000000 80 (3/0) : Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8110000000 80 (3/0) : Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8111000000 80 (4/0) : Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8112000000 80 (15/0) : Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο), ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
 • 8113000000 80 (3/0) : Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα