Οξικό οξύ / Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2915210010 80: οξύ καθαρότητας 99% και άνω κατά βάρος (CAS RN 64-19-7)
  • - - - 2915210090 80: Άλλα