Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους.

  • - - - 2805301010 80: Κράματα δημητρίου με άλλα μέταλλα σπανίων γαιών, που περιέχουν, κατά βάρος, 47 % ή περισσότερο δημήτριο
  • - - - 2805301030 10: Άλλα
  • - - - - 2805301030 80: Που περιέχουν νεοδύμιο και δυσπρόσιο
  • - - - - 2805301040 80: Που περιέχουν νεοδύμιο
  • - - - - 2805301050 80: Που περιέχουν δυσπρόσιο
  • - - - - 2805301080 80: Άλλα