Κρεσόλες και τα άλατά τους / Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες.

  • - - - 2907120010 80: 0-Cresol καθαρότητας 98,5 % ή περισσότερο (CAS RN 95-48-7)
  • - - - 2907120020 80: Μείγμα μετα-κρεσόλης (CASRN108-39-4) και παρα-κρεσόλης (CASRN106-44-5), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος
  • - - - 2907120030 80: π-Κρεσόλη (CAS RN 106-44-5)
  • - - - 2907120090 80: Άλλες