Άλλες / Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2906290020 80: 1-υδροξυμεθυλο-4-μεθυλο-2,3,5,6-τετραφθοροβενζόλιο (CAS RN 79538-03-7)
  • - - - 2906290030 80: 2-Φαινυλαιθανόλη (CAS RN 60-12-8)
  • - - - 2906290040 80: 2-βρωμο-5-ιωδο-βενζολομεθανόλη (CAS RN 946525-30-0)
  • - - - 2906290090 80: Άλλες