Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm.

  • - - - 7213911000 80 (0/1) : Για οπλισμό σκυροδέματος
  • - - - 7213912000 80: Για πλέγμα επισώτρων
  • - - - 7213914100 10: Άλλο
  • - - - - 7213914100 80: Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο
  • - - - - 7213914900 80: Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25 %
  • - - - - 7213917000 80: Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 % άνθρακα
  • - - - - 7213919000 80: Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα