Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα.

  • - - 3102301000 80: Σε υδάτινο διάλυμα
  • - - 3102309000 80: Άλλο