Μάγνετρον / Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της κλάσης 8539.

  • - - - 8540710010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8540710020 80: Μάγνητρο συνεχούς κύματος με αμετάβλητη συχνότητα 2 460 MHz, με ενσωματωμένο μαγνήτη, με έξοδο ανιχνευτήρα, για χρήση στην κατασκευή των προϊόντων που εμπίπτουν στη διάκριση 8516 50 00
  • - - - 8540710090 80: Άλλες