Μέρη / Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους.

  • - - 8405900010 80: Μεταλλικό περίβλημα για γεννήτριες αερίου προτανυστήρων ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων
  • - - 8405900090 80: Άλλα