Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 0306110000 10 (0/1) : Κατεψυγμένα
 • - - 0306110000 80 (2/0) : Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306120000 80 (2/0) : Αστακοί (Homarus spp.)
 • - - 0306140000 80 (3/0) : Καβούρια
 • - - 0306150000 80: Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306160000 80 (2/0) : Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon)
 • - - 0306170000 80 (5/0) : Άλλες γαρίδες
 • - - 0306190000 80 (2/0) : Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
 • - 0306310000 10: Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
 • - - 0306310000 80: Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306320000 80 (4/0) : Αστακοί (Homarus spp.)
 • - - 0306330000 80 (2/0) : Καβούρια
 • - - 0306340000 80: Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306350000 80 (4/0) : Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon)
 • - - 0306360000 80 (3/0) : Άλλες γαρίδες
 • - - 0306390000 80 (2/0) : Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
 • - 0306910000 10: Άλλες
 • - - 0306910000 80: Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306920000 80 (2/0) : Αστακοί (Homarus spp.)
 • - - 0306930000 80 (2/0) : Καβούρια
 • - - 0306940000 80: Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306950000 80 (9/0) : Γαρίδες
 • - - 0306990000 80 (2/0) : Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων