Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 6812800000 80 (2/0) : Από κροκιδόλιθο
  • - 6812910000 10: Άλλα
  • - - 6812910000 80: Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής
  • - - 6812920000 80: Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα
  • - - 6812930000 80: Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους
  • - - 6812990000 80 (2/0) : Άλλα