Άλλα / Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

  • - - 8702901100 10: Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες
  • - - - 8702901100 20: Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm$3
  • - - - - 8702901100 80: Καινούργια
  • - - - - 8702901900 80: Μεταχειρισμένα
  • - - - 8702903100 10: Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3
  • - - - - 8702903100 80: Καινούργια
  • - - - - 8702903900 80: Μεταχειρισμένα
  • - - 8702909000 80 (0/1) : Άλλα