Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.

  • - - - - 2917191010 80: Μηλονικό διμεθύλιο (CAS RN 108-59-8)
  • - - - - 2917191020 80: Μηλονικό διαιθύλιο (CAS|RN|105-53-3)
  • - - - - 2917191090 80: Άλλα