Άλλα / Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 2 English 1

  • - - - 2915290010 80: Τριοξεικό αντιμόνιο (CAS RN 6923-52-0)
  • - - - 2915290090 80 (0/1) : Άλλα