Άλλα / Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Nederlands 1

  • - - - 2915907030 80: Χλωρίδιο του 3,3-διμεθυλοβουτυρυλίου (CAS RN 7065-46-5)
  • - - - 2915907045 80: Oρθομυρμηκικό τριμεθυλο (CAS RN 149-73-5)
  • - - - 2915907050 80: Επτανικό αλλύλιο (CAS RN 142-19-8)
  • - - - 2915907055 80: Ορθομυρμηκικό τριαιθυλο (CAS RN 122-51-0)
  • - - - 2915907060 80: 6,8-Διχλωροκτανικό αιθύλιο (CAS RN 1070-64-0)
  • - - - 2915907065 80: 2-Αιθυλο-2-μεθυλοβουτανοϊκό οξύ (CAS RN 19889-37-3)
  • - - - 2915907080 80: Διφθοροξικό αιθύλιο (CAS RN 454-31-9)
  • - - - 2915907090 80: Άλλα