Από γυαλί / Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση.

Deutsch 1

Μονωτήρες από γυαλί οι οποίοι χρησιμοποιούνται…

Μονωτήρες από γυαλί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις γραμμές υψηλής τάσης.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΥΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ