Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1351/2014 (ΕΕ L365, σ. 46), η εξαγωγή των εμπορευμάτων και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα προς χρήση στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, αναζήτησης, έρευνας και στην παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων απαγορεύεται:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή
(β) για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
Οι απαγορεύσεις δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Όταν σχετίζονται με τη χρήση στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

 • - 7216100000 80: Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80|mm
 • - 7216210000 10: Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80|mm
 • - - 7216210000 80: Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|L
 • - - 7216220000 80: Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|Τ
 • - 7216310000 10: Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80|mm ή περισσότερο
 • - - 7216310000 80 (2/0) : Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|U
 • - - 7216320000 80 (6/0) : Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|Ι
 • - - 7216330000 80 (2/0) : Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|Η
 • - 7216400000 80 (2/0) : Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα|L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80|mm ή περισσότερο
 • - 7216500000 80 (4/0) : Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
 • - 7216610000 10: Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
 • - - 7216610000 80 (2/0) : Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί
 • - - 7216690000 80: Άλλα
 • - 7216910000 10: Άλλα
 • - - 7216910000 80 (2/0) : Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
 • - - 7216990000 80 (2/0) : Άλλα