Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 5403100000 80: Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης
  • - 5403310000 10: Άλλα νήματα, απλά
  • - - 5403310000 80 (2/0) : Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο
  • - - 5403320000 80 (4/0) : Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο
  • - - 5403330000 80 (4/0) : Από οξική κυτταρίνη
  • - - 5403390000 80 (2/0) : Άλλα
  • - 5403410000 10: Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά
  • - - 5403410000 80: Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης
  • - - 5403420000 80: Από οξική κυτταρίνη
  • - - 5403490000 80: Άλλα