Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 5407100000 80 (2/0) : Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες
 • - 5407200000 80 (4/0) : Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές
 • - 5407300000 80: "Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI
 • - 5407410000 10: Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
 • - - 5407410000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5407420000 80: Βαμμένα
 • - - 5407430000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5407440000 80: Τυπωτά
 • - 5407510000 10: Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες
 • - - 5407510000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5407520000 80: Βαμμένα
 • - - 5407530000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5407540000 80: Τυπωτά
 • - 5407610000 10: Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα
 • - - 5407610000 80 (4/0) : Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες
 • - - 5407690000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 5407710000 10: Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς
 • - - 5407710000 80 (2/0) : Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5407720000 80: Βαμμένα
 • - - 5407730000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5407740000 80: Τυπωτά
 • - 5407810000 10: Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι
 • - - 5407810000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5407820000 80: Βαμμένα
 • - - 5407830000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5407840000 80: Τυπωτά
 • - 5407910000 10: Άλλα υφάσματα
 • - - 5407910000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5407920000 80: Βαμμένα
 • - - 5407930000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5407940000 80: Τυπωτά