1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.

  • - - - 2921450020 80: 2-Αμινοναφθαλενο-1,5-δισουλφονικό οξύ (CAS RN 117-62-4) ή ένα από τα μετά νατρίου άλατά του (CAS RN 19532-03-7) ή (CAS RN 62203-79-6)
  • - - - 2921450050 80: 7-Αμινοναφθαλένιο-1,3,6-τρισουλφονικό οξύ (CAS RN 118-03-6)
  • - - - 2921450060 80: 1-ναφθυλαμίνη (CAS RN 134-32-7)
  • - - - 2921450070 80: 8-αμινοναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 119-28-8)
  • - - - 2921450090 80: Άλλα