Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302520010 80: αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και εκσπλαχνισμένος, για μεταποίηση
  • - - - 0302520090 80: Άλλοι