Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 0709200000 80 (2/0) : Σπαράγγια
 • - 0709300000 80: Μελιτζάνες
 • - 0709400000 80 (3/0) : Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα
 • - 0709510000 10: Μανιτάρια και τρούφες
 • - - 0709510000 80: Μανιτάρια του γένους Αgaricus
 • - - 0709590000 80 (4/0) : Άλλα
 • - 0709600000 80 (5/0) : Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta
 • - 0709700000 80: Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)
 • - 0709910000 10: Άλλα
 • - - 0709910000 80: Αγκινάρες
 • - - 0709920000 80 (2/0) : Ελιές
 • - - 0709930000 80 (2/0) : Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (Cucurbita spp.)
 • - - 0709990000 80 (6/0) : Άλλα