Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 4403110000 10: Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης
 • - - 4403110000 80: Κωνοφόρων
 • - - 4403120000 80: Άλλη από των κωνοφόρων
 • - 4403210000 10: Άλλη, κωνοφόρων
 • - - 4403210000 80 (2/0) : Από πεύκη (Pinus spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω
 • - - 4403220000 80 (2/0) : Από πεύκη (Pinus spp.), άλλη
 • - - 4403230000 80 (2/0) : Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω
 • - - 4403240000 80 (2/0) : Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), άλλη
 • - - 4403250000 80 (2/0) : Άλλη, στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω
 • - - 4403260000 80: Άλλη
 • - 4403410000 10: Άλλα, από τροπική ξυλεία
 • - - 4403410000 80: Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau
 • - - 4403490000 80 (3/0) : Άλλη
 • - 4403910000 10: Άλλη
 • - - 4403910000 80: Βελανιδιάς (Quercus spp.)
 • - - 4403930000 80: Από οξυά (Fagus spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω
 • - - 4403940000 80: Από οξυά (Fagus spp.), άλλη
 • - - 4403950000 80 (2/0) : Από σημύδα (Betula spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω
 • - - 4403960000 80: Από σημύδα (Betula spp.), άλλη
 • - - 4403970000 80: Από λεύκη και τρεμοφυλλοειδή λεύκη (Populus spp.)
 • - - 4403980000 80: Από ευκάλυπτο (Eucalyptus spp.)
 • - - 4403990000 80: Άλλη