Αντλίες ελαιοϋδραυλικές / Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες.

  • - - - - - 8413603110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8413603190 80: Άλλες