Ενώσεις με αμινική ομάδα / ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1351/2014 (ΕΕ L365, σ. 46), η εξαγωγή των εμπορευμάτων και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα προς χρήση στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, αναζήτησης, έρευνας και στην παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων απαγορεύεται:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή
(β) για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
Οι απαγορεύσεις δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Όταν σχετίζονται με τη χρήση στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

 • - 2921110000 10: Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921110000 80: Μονο-, δι-ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους
 • - - 2921120000 80: Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διμεθυλαμινο) αιθύλιο
 • - - 2921130000 80: Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διαιθυλαμινο) αιθύλιο
 • - - 2921140000 80: Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διισοπροπυλαμινο) αιθύλιο
 • - - 2921190000 80 (3/0) : Άλλες
 • - 2921210000 10: Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921210000 80: Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της
 • - - 2921220000 80: Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της
 • - - 2921290000 80 (6/0) : Άλλες
 • - 2921300000 80 (3/0) : Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - 2921410000 10: Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921410000 80 (2/0) : Ανιλίνη και τα άλατά της
 • - - 2921420000 80 (17/0) : Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους
 • - - 2921430000 80 (7/0) : Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921440000 80 (2/0) : Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921450000 80 (5/0) : 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921460000 80: Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921490000 80 (6/0) : Άλλες
 • - 2921510000 10: Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921510000 80 (4/0) : ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
 • - - 2921590000 80 (2/0) : Άλλα